<

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Me over ME

Onderstaande Algemene Voorwaarden gelden tussen Me over ME en Klant. Artikel 12 en 13 en 14 zijn ook van toepassing voor de Lezer en/of Gebruiker van de website Me over ME  (zie hiervoor Privacy, cookies en copyright)

Artikel 1: Definities

Me over ME: uitgever en eigenaar website www.MeoverME.com
Klant: degene die met de Me over ME een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren van diensten of producten (daaronder begrepen advertenties of advertentieruimte, gesponsorde blogposts, artikelen, smartlink dan wel enig ander door Me over ME aangeboden goed).

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke overeenkomst tussen Me over ME en Klant. Wanneer deze algemene voorwaarden tegenstrijdig zijn met die van de Klant, prevaleren deze voorwaarden.
Me over ME en Klant kunnen van deze Algemene Voorwaarden afwijken, indien dit door beiden partijen uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten.

Artikel 3: Aanbieding

Aanbiedingen van Me over ME zijn 30 dagen geldig. Een aanbieding is vrijblijvend en kan door partijen worden herroepen.

Artikel 4: Overeenkomst

Een overeenkomst is gesloten wanneer Klant een opdracht plaatst of een door Me over ME aangeboden voorstel goedkeurt via elektronische, schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling bij Me over ME en deze door Me over ME is bevestigd. Klant aanvaardt door het sluiten van de overeenkomst deze algemene voorwaarden.

Alleen indien er nog geen elektronische materialen zijn toegestuurd en/of toegang is gegeven tot elektronische materialen en/of advertenties zijn geplaatst en/of met de opdracht is begonnen is gesloten kan de klant de overeenkomst annuleren tot 7 dagen na het plaatsen van een opdracht.

Artikel 5: Prijzen

Me over Me hanteert een tarievenlijst. Deze wordt vooraf aan de Klant bekend gemaakt.
De prijzen en tarieven voor uit te voeren producten, werkzaamheden en/of diensten worden opgenomen in de aanbieding en/of overeenkomst tussen Klant en Me over ME.

Me over ME behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd. Me over ME stelt Klant hiervan tenminste één maand voor de ingangsdatum op de hoogte. De Klant is binnen 30 dagen na ontvangst van deze melding gerechtigd de bestaande overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien Klant niet binnen de gestelde termijn reageert wordt Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de tarief- en/of prijsverhoging.

Artikel 6: Betaling

Binnen 2 weken na levering, terbeschikkingstelling resp. de aanvang van werkzaamheden en/of diensten stuurt Me over ME een factuur naar Klant. Klant dient deze binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen op de op de factuur vermelde bankrekening.

Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de Klant na deugdelijke herinnering rente in rekening worden gebracht van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

De vorderingen van Me over ME en de verplichtingen van Klant jegens Me over ME zijn onmiddellijk opeisbaar zijn in geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling.

Klant dient altijd de oudste openstaande rekeningen, rente en kosten af te lossen alvorens een latere rekening te betalen.

Indien de betaling niet binnen de termijn heeft plaatsgevonden behoudt Me over ME zich het recht voor reeds geplaatste content te verwijderen of de overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden. Geleden schade ten gevolge van de ontbinding, nakoming en vergoeding worden gevorderd op Klant .

Artikel 7: Incassokosten

Indien Klant in gebreke blijft of zijn verplichting(en) niet nakomt, dan zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor Klant. Deze kosten bestaan uit de incassokosten en eventuele extra kosten die Me over ME ten gevolge van de ingebreke stelling van Klant heeft moeten maken.

Artikel 8: Levering

Me over ME zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de opdracht de overeenkomst ten uitvoer brengen. Indien dit niet binnen de verwachte termijn kan plaatsvinden, zal dit schriftelijk aan Klant worden gemeld. De Klant kan binnen 7 werkdagen na de melding de overeenkomst eenzijdig en zonder kosten ontbinden middels een schriftelijke verklaring.

Me over ME zal zich ervoor inspannen dat Klant altijd toegang heeft tot het product (met uitzondering van onderhoudsmomenten).

Artikel 9: Overmacht

Klant en Me over ME hebben het recht zich op overmacht (volgens de wet en jurisprudentie) te beroepen. De verplichtingen van Me over ME worden hierdoor opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder verplichtingen of extra kosten te ontbinden. Me over ME is wel gerechtigd om (delen van) reeds uitgevoerde of geplubiceerde opdrachten bij Klant in rekening te brengen.

Artikel 10: Contractduur

Een product of dienst wordt in principe voor een periode van minimaal 3 maanden op de website van Me over ME gepubliceerd. De afgesproken periode wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 3 maanden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het stopzetten van de verlenging moet ten minste 2 weken voor het einde van de lopende termijn schriftelijk worden aangevraagd.

Artikel 11: Beëindiging van de overeenkomst

Me over ME heeft het recht de overeenkomst met Klant met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Klant
– de Algemene Voorwaarden niet naleeft of zijn verplichtingen niet nakomt
– het afgenomen product gebruikt in strijd met de wet (inclusief gebruiksrecht en eigendomsrecht).
– komt te staan onder surséance van betaling, faillissement, schuldsaneringsregeling,  curatele of bewind
– goederen heeft waarop beslag wordt gelegd

Alle door Klant aan Me over ME verschuldigde betalingen zijn onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

Artikel 12: Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 7 werkdagen na publicatie bij Me over ME schriftelijk en met onderbouwing worden gemeld.  Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Me over ME.

Artikel 13: Copyright en eigendomsrechten

Me over ME is eigenaar van alle in opdracht voor Klant gepubliceerde opdrachten en producten, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen. Alle auteursrechten, overige rechten over intellectuele eigendom en naburige rechten zoals bescherming van vertrouwelijke informatie komen uitsluitend toe aan Me over ME.

Klant erkent deze rechten en betaalt voor elke vorm van overtreding  een boete van € 1.000,- voor elke week dat de overtreding voortduurt.

Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Me over ME enige door Me over ME aan Klant geleverde producten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, door te sturen of ter beschikking te stellen aan derden, openbaar te maken of te wijzigen via welk medium of in welke vorm dan ook. Indien Klant merkt dat derden inbreuk maken op de in dit artikel bedoelde rechten, is Klant verplicht dit onmiddellijk aan Me over ME te melden.

De rechten en plichten van de Klant zoals beschreven in dit Artikel gelden tevens voor Gebruikers en Lezers van de website van Me over ME.

Artikel 15: Reclame Code Commissie

Me over ME conformeert zich aan de Reclame Code Commissie door lezers te informeren wanneer er sprake is van een samenwerking of gesponsorde post en door het gebruik van no-follow links.

Artikel 16: Persoonsgegevens

Me over ME conformeert zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Me over ME zal verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Me over ME maakt gebruik van cookies en houdt bezoekerstatistieken van de website bij. Deze worden gebruikt voor verbetering van de website en voor onderzoek van bezoekersaantallen en frequentie. Deze informatie valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker.

Me over ME behoudt zich het recht het privacy beleid aan te passen.

Dit Artikel geldt tevens voor Lezers en Gebruikers van de website van Me over ME.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

Me over ME tracht zo nauwkeurig mogelijk te zijn in de samenstelling van de informatie. Toch kunnen fouten niet altijd worden voorkomen. Me over ME is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit  het gebruik van informatie die door middel van producten of diensten van Me over ME zijn verkregen.

Uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gepubliceerde advertenties.

Indien Me over ME aantoonbaar aansprakelijk kan worden gesteld is de aansprakelijkheid van Me over ME berperkt tot de factuurwaarde van (het betreffende deel van) de opdracht.

Artikel 18: Recht

Op elke overeenkomst tussen Me over ME en Afnemer is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19: Publicatie van de voorwaarden

Deze voorwaarden staan op de website van Me over ME. Bij ingrijpende wijzingen van deze algemene voorwaarden wordt dit door Me over ME gemeld.

 

1 januari 2018